Kötelék - Érd térségi Közösség a Családokért

Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató célja az adatvédelmi szabályok betartása, a vonatkozó jogok érvényesítésének és kötelezettségek teljesítésének elősegítése, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: törvény) rendelkezéseinek betartása. Kötelék – Érd térségi Közösség a Családokért (továbbiakban: Kötelék Közösség) kiemelt célja, hogy a felhasználó, illetve érintett vonatkozó jogai a lehető legteljesebb mértékben érvényesülni tudjanak. A Kötelék Közösség mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintettet az adatkezelési elvekről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen tájékoztató a www.csaladikotelek.hu honlap üzemeltetése során megszerzett és kezelt adatokra vonatkozik. A jelen tájékoztatót a Kötelék Közösség a www.csaladikotelek.hu honlapon tette közzé, ahol az „Adatvédelmi tájékoztató” menüpontban található. Jelen tájékoztató visszavonásig hatályos.

A Kötelék Közösség jelen tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja, a mindenkori tájékoztató a www.csaladikotelek.hu honlapon érhető el. A tájékoztató módosításáról a Kötelék Közösség a www.csaladikotelek.hu honlapon közzétett közleményben ad tájékoztatást, a tájékoztató módosításának hatályba lépését megelőző legalább 15 nappal.

Az adatvédelemmel összefüggő fontosabb fogalmak értelmezése a törvény alapján

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az e-mail cím is személyes adat!

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (tehát, aki az érdemi döntéseket meghozza, de a saját cégen belüli adatfeldolgozás is adatkezelői minőség).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi (tehát, a műszaki jellegű feladatokat elvégző személy, viszont a saját cégen belüli adatfeldolgozás adatkezelő).

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Jelen tájékoztatóban az érintett adatai kezelésével kapcsolatos, a törvény által előírt minden információt meg kívánunk adni.

A weboldal fenntartójának adatai

Kötelék – Érd térségi Közösség a Családokért
Felelős szerkesztő: Juhászné dr. Kun Judit Gabriella
E-mail cím: webmaster@csaladikotelek.hu
Telefonszám: (30) 731-3647
Weboldal címe: www.csaladikotelek.hu

A Kötelék Közösség honlapjának a használata nincs regisztrációhoz kötve, a honlap szokásos használatával kapcsolatban személyes adat kezelésére nem kerül sor. A honlap használata során a Kötelék Közösség nem rögzíti a felhasználó IP címét, és nem naplózza a honlapra látogatás időpontját.

A böngészés gördülékenyebbé tétele érdekében az oldalon ún. „sütiket” (cookie) használunk. A süti egy betűkből és számokból álló kisméretű fájl, amelyet a felhasználó böngészője tárol. A sütik segítségével jegyzi meg a weboldal pl. a személyes beállításokat, így a következő látogatások alkalmával ezeket nem kell ismét beállítani. A sütik alkalmasak személyes azonosító adatok tárolására is, de kizárólag olyan adatokhoz férnek hozzá, amelyeket a felhasználó maga ad meg.

A Kötelék Közösség honlapján nem jelentet meg reklámokat, ezért nem követi a látogatók érdeklődési körét, nem célja személyre szabott reklámok megjelentetése.

Az adatkezelés jogalapja: A Kötelék Közösség számára történő bármely adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése az érintett erre vonatkozó akaratának határozott kinyilvánítása (hozzájárulása) alapján történik.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Kötelék Közösségtől az adatkezelés vonatkozásában, az alábbi elérhetőségeken:
info@csaladikotelek.hu és webmaster@csaladikotelek.hu

Tájékoztatás kérése: az érintett annak érdekében, hogy meggyőződhessen adatai helyességéről és az adatkezelés jogszerűségéről, bármikor kérelmezheti információs önrendelkezési joga alapján a személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatást. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, kérelemre írásban az adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Adathelyesbítés kérése: az érintett bármikor kérelmezheti az adatai helyesbítését, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az érintett a valótlan adat megjelölésével és a helyes adat adatkezelő részére történő megküldésével egyidejűleg kérheti adatai helyesbítését. Az adatkezelő a helyesbítést a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de maximum 10 munkanapon belül helyesbíti.

Adattörlés kérése: az érintett bármikor kérelmezheti adatai törlését. Ebben az esetben az adatkezelő az adatokat törli, és az adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. A személyes adatot törli, ha a kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható; az adatkezelés célja megszűnt; az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Az érintett kérésére vagy bármely más törvényi indok alapján az adatkezelő az erre vonatkozó kérelem beérkezését/jogi tény bekövetkeztét követően haladéktalanul, de maximum 10 munkanapon belül az érintett adatot törli.

Zárolás kérése: az érintett bármikor kérelmezheti adatai zárolását. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az adatkezelő kizárólag addig kezelheti, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő az érintett kérésének beérkezését követően haladéktalanul, de maximum 15 napon belül zárolja az érintett adatot.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen: A tiltakozás az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt haladéktalanul írásban tájékoztatja.

Az érintettet jogsérelem esetén a törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján keresetlevél benyújtásával bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívüli eljárásban hoz határozatot. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

Az érintett jogai érvényesítésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat jogorvoslatért.

A Hatóság elérhetősége

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon:
+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Weboldal: http://naih.hu